KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI DOĞUŞ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Doğuş Enerji”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda açıklanmaktadır.

İşbu politika Doğuş Enerji’nin, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, danışman, tedarikçi ve tedarikçi çalışanı veya yetkilisi, kamu çalışanı, potansiyel müşteri, hissedar/ ortak /YK Üyesi gibi veri gruplarına ait olarak işleme amacı ile bağlantlı topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinize yönelik açıklamaları içermektedir.

I. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Doğuş Enerji veya Şirket: Sitenin sahibi olan Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’yi,
İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Site: https://www.dogusenerji.com/ adresinde yer alan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,
KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ifade eder.

II. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
 4. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 5. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 6. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 7. Kişisel verileri saklama sürelerini,
 8. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Doğuş Enerji kişisel verileri Websitesi, e-posta, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla görsel, işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Doğuş Enerji, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.
Müşteri

Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası

İletişim Bilgisi: E-mail adresi, cep telefonu, adres

Müşteri işlem bilgisi: abone no, tekil kod, işletme kodu, sayaç adresi, ETSO Kodu

2.
Danışman

Kimlik Bilgisi: Ad Soyad, TC Kimlik Numarası

İletişim Bilgisi: e-mail adresi, cep telefonu numarası

Finansal Bilgi: IBAN Numarası, Banka Hesabı

Mesleki Yetkinlik Bilgileri: Danışmanlık hizmeti alınan konuya ilişkin yetkinliği gös terir belgeler, sertifikalar

3.
Tedarikçi / Tedarikçi Yetkilisi

Finansal Bilgi: Tedarikçi Ödemeleri, IBAN Numarası, Banka hesap bilgileri

İletişim Bilgisi: adres, telefon numarası

Kurumsal Kimlik Bilgisi: unvan

4.
Potansiyel Müşteri

Kimlik Bilgisi: Ad Soyad

İletişim Bilgisi: e-mail adresi, telefon numarası,

Kurumsal Kimlik Bilgisi: unvan

5.
Kamu Çalışanı

Kimlik Bilgisi: Ad Soyad

İletişim Bilgisi: Kurum adı, e-mail adresi, faks numarası, adres

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İmza

Kurumsal Kimlik Verisi: Unvan

6.
Hissedar/ Ortak/ YK Üyesi

Kimlik Bilgisi: Kimlik Bilgileri, Ad Soyad

İletişim Bilgisi: Adres, Cep telefonu numarası

Finansal Bilgi: Pay sahipliği bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi: görev süresi

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

1.
Müşteri

Doğuş Enerji, kişisel verileri; müşteri ile müzakere edilmesi, sözleşmenin sunulması, mutabık kalınması sonucunda imzalanıp müşterinin yasal platformlarda başvurusunun yapılarak portföye eklenmesi ve düzenli tüketim takibi ile faturalandırılması, ödeme takibi çerçevesinde sözleşmenin fesh edilmesi ve müşterinin portföyden çıkartılması süreçlerinde işlemektedir. Bu kişisel veriler 220Plus’ın planlanan ticari faaliyetlerini belirlenen karlılık seviyelerinde tutarak elektrik satışının sağlanması ve geçmiş dönem müşteri tüketim verilerine bağlı yapılan analizler neticesinde toplu tarifelerin oluşturulması, başvuru, yardım ve şikayet yönetimi amacıyla işlenmektedir.

2.
Danışman

Doğuş Enerji, danışmanlarla hizmet temini süreci kapsamında; talep edilen hizmete ilişkin sözleşme öncesi müzakerelerin yapılması, sözleşme hazırlanması ve imzası süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, hukuki sorunlarla ilgili görüş alınarak, hukuki risklerin belirlenmesi, mevzuata uyum çalışmalarının yürütülmesi özelinde, teknolojik, hukuki ve sektör gereksinimlerine yönelik hizmet alınması ve yasal ve özel süreçlerin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla kişisel veri işlemektedir.

3.
Tedarikçi / Tedarikçi Yetkilisi

220Plus ürün veya hizmet temini sürecinde; ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ürün ve/veya hizmet alımı kapsamında, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, hukuksal ve teknik sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi, ticari/iş güvenliğinin temini ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi amacıyla tedarikçi ve teda rikçi çalışanı veya yetkilisinin kişisel verilerini işlemektedir.

4.
Kamu Çalışanı

EPDK’nın öngördüğü kanuni süreçlerin yerine getirilmesini teminen EPDK tarafından belirlenen kanunlar çerçevesinde, dönemlik bazda kamu kuruluşlarına bildirimlerin yapılması ve istenilen belgelerin temin edilmesi amacıyla kamu personelinin kişisel verileri işlenmektedir.

5.
Potansiyel Müşteri

Ürün satışının sağlanması faaliyeti kapsamında; şirketin planlanan ticari faaliyetlerini belirlenen karlılık seviyelerinde tutarak elektrik satışının sağlanmasına yönelik potensiyel müşteriler ile irtibata geçilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

6.
Hissedar/ Ortak /YK Üyesi

Doğuş Enerji, şirketin yönetimi, denetimi ve idaresiyle ilgili mevzuat uyarınca ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin yapılması, Şirket toplantılarının gerçekleştirilmesi süreçlerinde; vekaletname, sirküler çıkartılması, noter işlemleri, SGK işlemleri, Vergi dairesi işlemleri, Bağımsız denetim, TTK gereğince yapılması gereken işlemler ile ilgili süreçlerin yürütülmesi. TTK'ya uyun olarak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının planlanması, icrası, toplantı tutanaklarının düzenlenmesi, şirket karar defterine gerekli bilgilerin işlenmesi, tescil ve ilana tabi hususların İTO ile paylaşılması kapsamında, yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini, TTK ve Mersis gerekliliklerine uyumun sağlanması amacıyla kişisel veri işlemektedir.

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Doğuş Enerji, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Doğuş, işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

 • Web sitesi üzerinden kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Elektronik ortamdaki kişisel veriler sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortak alanlarda muhafaza edilir.

Doğuş Enerji gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, şirket tarafından işletilen platformlara veya şirket sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Doğuş Enerji bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Doğuş Enerji, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler EPİAŞ, GİB, Perakende Şirketi, Dağıtım Şirketi, Bankalar, İTO ve destek hizmeti aldığımız üçüncü taraf firmalarla paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarımına konu olan kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK ile uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

g. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar (Müşteri) 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun;

h. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde KVKK m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

III. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverilerim@dogusgrubu.com.tr adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Enerji, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

V. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

Doğuş Enerji, bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.